โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่