โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพจนี สุขสบาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางอาภัสรา กลมกลาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4