โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกรียงไกร บริบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1