โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัมรินทร์ บรรเลงกลาง
ครู คศ.1