โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมภาร ผ่องศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6