โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิติการมาเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ประจำวัน.................ที่ .........เดือน ...........................  พ.ศ. 2562
ชั้นเรียน นักเรียนเต็ม มาเรียนทั้งหมด มาเรียนสาย นักัเรียนที่ไม่มาเรียน หมายเหตุ
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อ.1 9 7 16       - - -          
อ.2 11 10 21       - - -          
อ.3 19 13 32       - - -          
รวมระดับอนุบาล 39 30 69       - - -          
ป.1 15 6 21       - - -          
ป.2 6 8 14       - - -          
ป.3 11 10 21       - - -          
ป.4 15 6 21       - - -          
ป.5 10 9 19       - - -          
ป.6 7 7 14       - - -          
รวมระดับประถมต้น 64 46 110       - - -          
ม.1 11 4 15       - - -          
ม.2 9 9 18       - - -          
ม.3 9 7 16       - - -          
รวมระดับมัธยม 29 20 49       - - -          
รวมทั้งสิ้น 132 96 228       - - -          
ร้อยละ