โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2499 ชื่อว่าโรงเรียน
บ้านหัวสะพาน โดย นายเพิ่ม ดวงมาลา  นายอำเภอนางรองเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณกองการประถมศึกษา  ในที่ดินของโรงเรียน เอกเทศชั่วคราว  อาคารทรงปั้นหยาหลังคามุงแฝก กว้าง 6 เมตร ยาว 17 เมตร มีม้านั่งยาวติดกับพื้นดิน  สำหรับนักเรียนนั่งเรียน  23  ชุด โต๊ะเก้าอี้ครู  2  ชุด  กระดานดำ 2 แผ่น  สร้างโดยนายนิล ปะตาทะยัง  ผู้ใหญ่บ้านกับราษฎร  ซึ่งเดิมไม่เคยมีโรงเรียนมาก่อนเลย  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเติม คงสอดทรัพย์   ครูโรงเรียนบ้านคอกควาย ตำบลนางรอง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เปิดสอนเฉพาะชั้น ป.1 มีนักเรียน  101  คน  ต่อมาวันที่  7  พฤษภาคม  2499   ทางราชการได้แต่งตั้งนายสโมสร  พิมพ์อักษร  ครูโรงเรียนบ้านเมืองดู่  ตำบลสะแกโพรง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  อีก 1 คน  จึงมีครู 2 คน  ปีการศึกษา 2500  เปิดถึงชั้น ป.2  ทางราชการจึงได้เพิ่มครูให้อีก 1 คน รวมเป็น 3 คน  ปีการศึกษา 2501 เปิดถึงชั้น ป.4 
วันที่   13  มิถุนายน  พ.ศ. 2511  นายสวง  ลัทธิ   ครูใหญ่   พร้อมด้วย  นายเดือน  ประเจียด  นายจุม  สุดวิมูล  และราษฎรบ้านโคกเพชร  บ้านหัวสะพานและบ้านหนองตาเปล่ง  ได้จัดสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร   แบบ 004  ดัดแปลง ขนาด  6 ห้องเรียน  2 ชั้น โดยตั้งเสาติดเครื่อง วางตง  มุงหลังคาสังกะสี  เสร็จในวันที่  14 มิถุนายน  2511  ในที่ดินแปลงใหม่  ของโรงเรียน  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างศูนย์กลางบ้านโคกเพชรกับบ้านหัวสะพาน  มาอาศัยเล่าเรียนเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  ทำม้านั่งติดกับพื้นดิน  ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนอาศัยเล่าเรียนตลอดมา  ปี พ.ศ. 2517  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ให้มาทำการสร้างต่อเติม อาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน  120,000  บาท  และได้ทำเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบอาศัยเล่าเรียนได้เป็นอย่างดีในปี  2518  ต่อมาทางราชการได้จัดแผนการศึกษา ภาคบังคับ ให้เด็กเข้าเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จึงมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก 
ปี 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นแบบ ป.1 ฉ. โดยสร้างเสร็จเพียงชั้นบน  จำนวน 3 ห้องเรียน  จึงมีอาคารเรียน 2 หลัง อาศัยเล่าเรียนตลอดมา ปี 2527  ได้สร้างต่อเติมชั้นล่างจนเสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ   2528   ได้รับงบประมาณ  1,200,000  สร้างอาคารเรียนอีกตามแบบ  สปช. 105/26  เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน  ทดแทนอาคารเรียนแบบ 004 ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2535   ได้ย้ายจาก  สปอ.นางรอง เข้าสังกัด  สปอ.ชำนิ  ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2540  โดยจัดการศึกษาทั้ง  3  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน